Criar um Site Grátis Fantástico
podzial administracji publicznej

podzial administracji publicznej


podzial_administracji_publicznej.pdf

KIEROWANIE PUBLICZNA? wydaje sie byc sprawowana za sprawa panstwo przy najszerszym tamtego slowa znaczeniu a wiec, za sprawa organy panstwowe oraz rozne podmioty administracji. W koncepcji wyrozniamy administracje w ujeciu: ? Organizacyjnym (podmiotowym)? stanowi ogol podmiotow administracji a wiec organy administracyjne, ? Materialnym (przedmiotowym)? to taka dzialalnosc panstwa w jakiej przedmiotem istnieja sprawy administracyjne, badz odwrotnie zadania a, takze kompetencje w ramach wladzy wykonawczej, ? Formalnym? jest to cala aktywnosc wykonywana za sprawa podmioty administracyjne. CECHY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: ? Postepowanie administracji rzadowej w imieniu a, takze na weksel panstwa zas administracji samorzadowej w imieniu wlasnym i dzieki wlasny rachunek, ? Dzialanie na podstawie prawa a, takze w granicach zalozonych prawem, ? Monopolistyczny charakter, wobec tego jest to postepowanie w ramach powszechnych przez uprawnienie kompetencji, ? Postepowanie w ramach struktur administracji rzadowej, jej organu i instytucji, ? Wladczy koloryt? jest to sposobnosc stosowania zabiegow przymusu administracyjnego ale tylko i wylacznie w tychze granicach jakie to sa przez prawo dopuszczone, ? Opieranie sie w wlasnym dzialaniu pod urzednikach panstwowych, Urzednikach Ekipy Cywilnej a, takze pracownikach samorzadowych, ? Dzialanie w calej sposob nieprzerwany i solidny. WLADZTWO PORZADKOWE: oznacza upowaznienie uzycia przymusu przez organy administracyjne w celu zrealizowania ich jednostronnych zarzadzen. W przypadku gdy zarzadzanie wydaje akty obowiazujace adresatow i wowczas gdy w razie zapotrzebowania uzywa przymusu dla pierwotnego realizacji, np. ustalenie obowiazku podatkowego, regulacja ruchu drogowego.Zaneta Gregorczyk Warszawa 30. XII. 2005r Specjalnosc: Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapia Pedagogiczna Grupa: 360 Cykl „B” SOCJOLOGIA Temat: Krajowa Szkola Administracji Ogolnej STATUS Rezolucje o wykonaniu Krajowej Uczelni Administracji Publicznej podjal rzad Tadeusza Mazowieckiego w kwietniu 1990 roku a do niej otwarcie przyszlo 2 wrzesnia 1991 roku kalendarzowego. Szkola zaistniala jako pierwsza tego typu zespol w panstwach postkomunistycznych. Powolaniem szkoly wydaje sie byc przygotowywanie kadr wyzszych urzednikow dla administracji publicznej, neutralnych politycznie, fachowych i odpowiedzialnych za kwestii publiczne. 14 czerwca 1991 roku Sejm RP uchwalil ustawe o Krajowej Szkole, zas po sierpniu owego samego roku kalendarzowego Prezes Wskazowki Ministrow nadal jej statut. Szkola podlega Prezesowi Podpowiedzi Ministrow, ktory to mianuje dyrektora. Krajowa Szkola realizuje wlasne cele za posrednictwem ksztalcenie stacjonarne, ksztalcenie ustawiczne oraz organizowanie egzaminow jezykowych. Sluchacze KSAP sa wylaniani w drodze otwartego, konkursowego dzialania rekrutacyjnego spomiedzy osob, ktore nie ukonczyly 32 wielu lat i legitymuja sie magisterskim wyksztalceniem lepszym. Ksztalcenie w calej szkole trwa dwadziescia miesiecy, na ktore sklada sie okolo 1700 godzin dydaktycznych. Absolwenci Krajowej Szkoly obowiazani sa az do podjecia a, takze wykonywania pracy przez okres, przynajmniej pieciu latek w urzedach administracji, w stanowiskach pozostawionych im sluzace do dyspozycji przez Prezesa Porady Ministrow. USTAWA Ustawa z dnia czternascie czerwca 1991r. o Rodzimej Szkole Administracji Publicznej. (Dz. U. Nr 63, poz. 266 jak i rowniez Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, wraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Numer 49, poz. 483, sposrod 2000 r. Nr 120, poz. 1268). Art. 1. 1. Krajowa Szkole Administracji Publicznej, utworzona na podstawie przepisow o jednostkach badawczo-rozwojowych, przeksztalca sie po panstwowa jednostke organizacyjna pod nazwa "Krajowa Szkola Administracji Publicznej", sposrod siedziba w Warszawie. 2. Zagadnieniem Krajowej Szkoly Administracji Ogolnej, zwanej nadal "Szkola", okazuje sie byc ksztalcenie a, takze przygotowywanie sluzace do sluzby ogolnej urzednikow sluzby cywilnej i kadr wyzszych urzednikow administracji Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Szkola ma indywidualnosc prawna. Art. 2. 1. Prezes Porady Ministrow, w drodze rozporzadzenia, nadaje szkole statut okreslajacy do niej ustroj a, takze organizacje, zasieg dzialania, reguly ksztalcenia, uprawnienia i zadania sluchaczy a takze inne rzeczy dotyczace do niej dzialania, nieuregulowane w ustawie, uwzgledniajac role Szkoly po systemie administracji panstwa. dwie. Szkola aplikuje i reprezentuje ja poza dyrektor uczelni, powolywany a, takze odwolywany za posrednictwem Prezesa Podpowiedzi Ministrow. trzech. Prezes Podpowiedzi Ministrow sprawuje nadzor morzem szkola w toku zgodnosci jej dzialania pochodzace z przepisami ustawowymi i statutem. Art. trzy. Do mienia i zasobow szkoly wykorzystuje sie odpowiednio przepisy tyczace panstwowych szkol wyzszych. Uprawnienia ministra nalezytego w rozumieniu tych regulacji w odniesieniu do uczelni wykonuje Prezes Rady Ministrow. Art. cztery. 1. Sluchacze szkoly sa wylaniani po drodze postepowania rekrutacyjnego sposrod jednostek, ktore nie ukonczyly 32 lat i posiadaja dyplom ukonczenia atelier wyzszych pochodzace z tytulem magistra lub rownorzednym. 2. Reguly i tryb przeprowadzenia dzialania rekrutacyjnego, powolywania komisji rekrutacyjnej oraz reguly i modus wnoszenia odwolan od wyniku tego postepowania okresla statut szkoly. Art. 5. jednej. Sluchacze szkoly skladaja zobowiazanie do podjecia i wykonywania, przez szmat nie krotszy niz piec lat od momentu daty jej ukonczenia, robocie w urzedach administracji pod stanowiskach postawionych im sluzace do dyspozycji poprzez Prezesa Porady Ministrow. dwie. Sluchacze uczelni odbywajacy po urzedzie administracji praktyke przeprowadzaja zadania przewidziane dla urzednikow tego urzedu. Art. 6. 1. W okresie ksztalcenia sluchacze szkoly zdobywaja stypendium. 2. Urzednicy a, takze inni personel administracji publicznej na sezon ksztalcenia w szkole zdobywaja urlop nieodplatny w urzedzie. 2. Absolwentom szkoly szmat ksztalcenia w calej tej uczelni zalicza sie w dziedzinie wszelkich uprawnien pracowniczych, z wyjatkiem przypadkow, gdy absolwent zostal zobowiazany do zwrotu stypendium i innych nakladow pienieznych ksztalcenia. Art. 7. W wypadku skreslenia z listy sluchaczy decyzja dyrektora szkoly badz niepodjecia roboty w urzedach administracji, a takze w razie rezygnacji z pani a w okresie, na temat ktorym mowa w art. 5 ust. 1, stypendium oraz rozne koszty nauczania podlegaja w calosci lub przy czesci zwrotowi, z zastrzezeniem art. jedenastu pkt dwa. Decyzje przy tych materiach podejmuje Prezes Rady Ministrow. Art. jedenastu. Prezes Podpowiedzi Ministrow, po drodze rozporzadzenia, definiuje: 1. Normy wynagradzania etatowcow szkoly jak i rowniez przyznawania dywanom innych swiadczen oraz wymagane kwalifikacje. dwie. Wysokosc, szczegolowe zasady i tryb ustalania, wyplacania i zwrotu stypendium i roznych kosztow nauczania, a takze trafy, w ktorych stypendium i inne koszty odrzucic podlegaja zwrotowi lub podlegaja zwrotowi w czesci. Art. 9. Wraz z dniem wejscia w istnienie ustawy: 1-wsza. Mienie Rodowitej Szkoly Administracji Publicznej, stworznej uchwala numer 74 Porady Ministrow z dnia 30 maja 1990 r. co do utworzenia Krajowej Szkoly Administracji Publicznej (Monitor Polski Nr 21, poz. 167), jest mieniem uczelni. 2. Podwladni Krajowej Uczelni Administracji Publicznej, o ktorej mowa w pkt 1-wsza, staja sie wspolpracownikami Szkoly. kilku. Sluchacze wylonieni w 1991 r. po drodze postepowania rekrutacyjnego do Rodowitej Szkoly Administracji Publicznej, na temat ktorej przemowa w pkt 1, sa sluchaczami uczelni. W 1991 r. oplacanie dzialalnosci uczelni jest urzeczywistniane w ramach przyznanych na tenze rok zasobow. Art. dziesiec. Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. POSTANOWIENIA OGOLNE I. Krajowa Szkola Administracji Ogolnej, zwana potem "Szkola", dzialajaca na bazie ustawy z dnia czternascie czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Ogolnej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Numer 28, poz. 153 i z 1999 r. Numer 49, poz. 483), nazywanej dalej "ustawa o KSAP", jest polaczona z systemem administracji Panstwa. II. Szkola towarzyszy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowujac obsady dla sluzby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im kwestii. III. Az do zakresu operowania szkoly powinno sie w szczegolnosci: jednej. Ksztalcenie pretendentow na stanowiska wyzszych urzednikow administracji publicznej. 2. Opracowywanie programow oraz organizowanie cwiczen dla administracji publicznej, w szczegolnosci przewidzianych na rzecz sluzby cywilnej. 3. Kooperacja z administracja publiczna, wraz ze szkolami wyzszymi oraz roznymi instytucjami, jak rowniez organizacjami krajowymi i prosperujacymi za granica. 4. Szkola moze przeprowadzac sprawdzenie poziomu znajomosci pewnych jezykow obcych zatrudnionych administracji ogolnej oraz ludzi pelniacych role publiczne. Jak i rowniez. ORGANY I ORGANIZACJA UCZELNI IV. Organami szkoly sa dyrektor i Rada Szkoly. V. Szef kieruje szkola przy pomocy co najwyzej trzech zastepcow, ktorych powoluje i odwoluje po zasiegnieciu opinii Wskazowki Szkoly. VI. Do kwalifikacji dyrektora powinno sie w szczegolnosci: 1-wsza. Wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy, w tym ustalanie regulaminow wynikajacych z przepisow prawa pracy. 2. Okreslanie w calej regulaminie organizacyjnym szczegolowej budowle organizacyjnej szkoly. 3. Sprawowanie bezposredniego nadzoru nad pionami i komorkami organizacyjnymi szkoly oraz kierowanie kontroli wew. w uczelni. 4. Organizowanie naboru aspirantow i okreslanie regulaminu przebiegu postepowania rekrutacyjnego, okreslanie terminu rozpoczecia postepowania rekrutacyjnego jak i rowniez terminu rozpoczecia zajec po roku ksztalcenia. 5. Okreslanie warunkow pozyskiwaniu w drodze oferty publicznego na temat naborze, przynajmniej na dwa miesiace przed terminem rozpoczecia postepowania rekrutacyjnego. 6. Zapewnienie realizacji przebiegow dydaktycznych jak rowniez ustalanie regulaminu ksztalcenia. siedmiu. Powolywanie Komisji Programowo-Dydaktycznej, do ktorej powinno sie ocena robocie sluchaczy, uzgodnienie i aktualizacja programow zadan i szkolen oraz inicjowanie i upowszechnianie nowych technik i odmian pracy dydaktycznej. 8. Podejmowanie decyzji na temat nagradzaniu czy tez o ukaraniu sluchacza oraz o skresleniu z ewidencje sluchaczy. dziewiec. Zapewnienie przestrzegania przepisow na temat tajemnicy legalnie chronionej. 10-ciu. Dyrektor jest odpowiedzialny zbytnio gospodarowanie mieniem szkoly. VII. Rada Szkoly, zwana nadal "Rada", okazuje sie byc organem wnioskujacym, doradczym i opiniujacym uczelni. 1. Podpowiedz liczy nie wiecej niz 25 przedstawicieli. Do kwalifikacji Rady miedzy innymi nalezy: a mianowicie okreslanie organizacji i trybu dzialania Wskazowki, - wyrazanie opinii po sprawach: a mianowicie kierunkow operowania szkoly, - ogolnych praw rekrutacji, a mianowicie procesu dydaktycznego, - operowania i rezultatow dzialalnosci szkoly, - zatrudniania absolwentow. dwa. W budowe Rady wchodza: minister nalezyty do kwestii administracji publicznej, minister stosowny do kwestii finansow publicznych, minister wlasciwy do spraw zagranicznych, minister wlasciwy sluzace do spraw szkolnictwa wyzszego, Kierownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Szef Ekipy Cywilnej - ktorzy maja mozliwosc dzialan za posrednictwem wyznaczonego zastepcy. 3. Prezes Rady Ministrow zaprasza do udzialu po Radzie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Najlepszej Izby Inspekcji oraz Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego. trzy. Prezes Rady Ministrow, w wniosek dyrektora, moze powolac do Rady kierownikow urzedow administracji publicznej i kierownikow generalnych urzedow. 5. Prezes Rady Ministrow, na wniosek dyrektora, powoluje do Rady takze wysmienitych przedstawicieli nauczania, praktyki a, takze srodowisk opiniotworczych na piecioletnia kadencje. Przy sklad Podpowiedzi moga byc powolywane rowniez grupy osob zatrudnione po szkole. 6. Prezes Porady Ministrow moze odwolac czlonkow Rady, o ktorych przemowa w warg. 3 a, takze 4. szostej. Prezes Podpowiedzi Ministrow, na wniosek Wskazowki, moze przyznac honorowe uczestnictwo w Radzie osobie szczegolnie zasluzonej na rzecz szkoly. jedenastu. Rada z swoich przedstawicieli wybiera przewodniczacego i swoim zastepce, dzieki piecioletnia kadencje. Rada jest w stanie dokonac zmiany przewodniczacego i zastepcy w kazdym czasie. 9. Inauguracyjnemu posiedzeniu Rady poszczegolnej kadencji przewodniczy Prezes Rady Ministrow. Sugestia obraduje pod posiedzeniach odbywanych nie rzadziej niz dwukrotnie w r.. 10. Wskazowka wyraza swe stanowisko przy formie uchwal podejmowanych normalna wiekszoscia glosow, w obecnosci, co najmniej polowki skladu. 11. Glosowania beda jawne, zapewne, ze Sugestia postanowi odmiennie. 12. Po posiedzeniach Rady z prawem glosu uczestniczy dyrektor. trzynascie. Szczegolowa strukture wewnetrzna a takze tryb pracy Rady okresla regulamin uchwalony przez Rade. VIII. Struktura szkoly dostosowana jest sluzace do aplikacyjnego programu ksztalcenia jak i rowniez moze ulegac zmianom stosownie do rozwijanej dzialalnosci. jednej. W strukturze organizacyjnej szkoly wystepuja konstruowane i znoszone przez dyrektora piony, osrodki, dzialy, sekcje i biura w ramach, jakich moga dzialac inne celi organizacyjne. dwoch. Osrodki, dzialy i sekcje prowadza dzialalnosc bezposrednio powiazana z realizowaniem zadan uczelni. 3. Lokum sa jednostkami obslugi uczelni, jej odbiorcow i pracownikow. 4. Dyrektor moze konstruowac i znosic samodzielne posady pracy, zespoly zadaniowe oraz inne niz wymienione w ust. 2 i trzy komorki organizacyjne, jezeli potrzebuja tego koniecznosci szkoly. 19. W szkole dzialaja: jednej. Komisja Rekrutacyjna, do ktorej naleza kwestie okreslone w 15. 2. Lingwistyczna Komitet Sprawdzajaca, az do ktorej zaliczane sa sprawy konkretne w 25. 3. Komitet Programowo-Dydaktyczna, az do ktorej przylegaja sprawy ustalone w szesc ust. jednej pkt 7, 30 warg. 5 jak rowniez w 31 ust. 1-wsza pkt 3. II. INICJATYWA DYDAKTYCZNA Przyjecie w poczet sluchaczy uczelni odbywa sie w drodze konkursowego postepowania rekrutacyjnego. Zachowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej "Komisja". Komisja podejmuje wybory w materiach: 1. Dopuszczenia kandydata az do postepowania rekrutacyjnego i tej kolejnych etapow. 2. Przyjecia kandydata przy poczet sluchaczy szkoly. Przy sklad Komisji wchodza: 1. Dyrektor, ktory jest jej przewodniczacym; tworzy i aplikuje pracami Komisji. 2. Czlonkowie powolywani za posrednictwem dyrektora nade wszystko sposrod jednostek prowadzacych lekcje dydaktyczne po szkole; dyrektor moze powolac zastepcow czlonkow Komisji, ktorzy wchodza do jej skladu w przypadku nieobecnosci czlonka. kilku. Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrow. 4. Ambasador Szefa Sluzby Cywilnej. Sugestia moze wysylac do Komisji jedna osobe ze swego skladu. Sekretarza Komisji wyznacza przewodniczacy z jej czlonkow. W razie nieobecnosci dyrektora, Komisji przewodniczy wyznaczony przez jego inny fallus Komisji. Przeprowadzenie okreslonych aktywnosci w postepowaniu rekrutacyjnym przewodniczacy moze polecic osobom nie wchodzacym przy sklad Komisji. Komisja podejmuje decyzje dzieki posiedzeniach w calej glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia glosow. Decyzja moze byc podjeta, jezeli po posiedzeniu uczestniczy nie skromniej niz polowka czlonkow Komisji, obrady Komisji sa niejawne. Przewodniczacy byc moze zapraszac az do udzialu w posiedzeniu Komisji, bez prawa glosu, ludzie nie bedace jej czlonkami, ktore wykonywaly czynnosci po postepowaniu rekrutacyjnym. Wyniki dzialania rekrutacyjnego oglaszane sa publicznie w uczelni poprzez wywieszenie na ogolnodostepnej tablicy ofert. Postepowanie rekrutacyjne, podzielone bedac 6 warg. 1 pkt 4 w etapy, dysponuje na celem sprawdzenie madrosci kandydata, wladania jezykiem obcym obcego konkretnego w ogloszeniu o naborze oraz spelniania wymogow i predyspozycji az do pracy na wyzszych posadach w administracji publicznej, w tym i po sluzbie cywilnej. Ostatnim etapem jest gadanina kwalifikujaca, jaka odbywa sie czesciowo w wybranym poprzez kandydata jezyku obcym. 1-wsza. Wyniki pojedynczych etapow podejmowane sa wedle skali punktowej okreslonej za posrednictwem Komisje. Komisja ustala cyfre punktow niezbedna do dopuszczenia kandydata sluzace do kolejnego etapu postepowania, oraz liczbe punktow, jaka wypada uzyskac w calej rozmowie kwalifikujacej, by pozostac zaliczonym w calej poczet sluchaczy szkoly. dwie. Sprawdzenie zdolnosci i wladania jezykiem obcym, poza sprawdzeniem dokonanym po toku gadki kwalifikujacej, wykonywana jest z zachowaniem anonimowosci. trzy. Komisja byc moze, w losach podyktowanych stanem zdrowotnym kandydata, odstapic od czasu zasady anonimowosci, jezeli do niej zachowanie nie wydaje sie byc mozliwe. 4. W postepowaniu rekrutacyjnym sa uzyte testy sluzace weryfikacji mozliwosci intelektualnych kandydata i jego charakteru. 5. Kandydatowi, ktory po raz kolejny przystapil sluzace do postepowania rekrutacyjnego, nie zalicza sie wynikow osiaganych w poprzednich postepowaniach rekrutacyjnych. Od selekcji Komisji przysluguje odwolanie do przewodniczacego Wskazowki. 1. Odwolanie, w postaci pisemnej, wnosi sie po terminie 14 dni od czasu daty publicznego ogloszenia rezultatow postepowania rekrutacyjnego. 2. Przewodniczacy Rady rozstrzyga odwolanie nie pozniej niz do miesiaca rozpoczecia r. ksztalcenia, jakiego postepowanie rekrutacyjne dotyczylo. Szkola prowadzi czynnosc dydaktyczna w formie: 1-wsza. Ksztalcenia odbiorcow, ktore obstaje od 18 do dwudziestu czterech miesiecy. dwoch. Szkolen na rzecz czlonkow korpusu sluzby cywilnej oraz kadr wyzszych urzednikow administracji. Program ksztalcenia wydaje sie otwarty, podlega zmianom jak i rowniez uzupelnieniom wlasciwie do wymagan sluzby ogolnej. Szkola opracowuje programy szkoleniowe dla wlasnej dzialalnosci dydaktycznej oraz moze opracowywac aplikacje na potrzeby sluzby cywilnej i urzedow administracji publicznej. Warianty zajec dydaktycznych zarowno w trakcie ksztalcenia, jak i w dzialalnosci szkoleniowej oraz strategie ich prowadzenia (m. in. treningi, konwersatoria, seminaria problemowe, warsztaty, testowania terenowe), znajduja sie dostosowywane przede wszystkim do aplikacyjnego charakteru ksztalcenia i szkolen. Program ksztalcenia obejmuje: 1. Okreslony w kodeksie ksztalcenia zbior przedmiotow a, takze zajec obowiazkowych dla kazdego sluchaczy (zestaw podstawowy). dwie. Staze porzadkowe, a w celu sluchaczy spelniajacych warunki konkretne w regulaminie ksztalcenia - takze zagraniczne staze administracyjne. 3. Zajecia sluzace analizie i poszerzeniu znajomosci problematyki zwiazanej pochodzace z dzialaniem sluzby cywilnej. czterech. Zajecia fakultatywne - udzial w konferencjach, odczytach, spotkaniach z krajowymi i prosperujacymi za granica osobistosciami istnienia publicznego itp. W toku edukowania przeprowadza sie sprawdzenie wladania jezykiem obcym obcego. W toku ksztalcenia sluchacze sa oceniani oraz klasyfikowani (szeregowani) wraz ze wzgledu dzieki uzyskane skutki nauki i opinie, wedle regul okreslonych w kodeksie ksztalcenia. Absolwent szkoly zyskuje dyplom ukonczenia wedlug wzoru okreslonego przy zalaczniku nr 1 w celu statutu. jednej. Do postepowania z dyplomem ukonczenia wykorzystuje sie stosownie przepisy dotyczace sposobu prowadzenia przez urzedowe szkoly lepsze (uczelnie) dokumentacji przebiegu atelier. 2. Uczestnik zajec, o ktorym wystapienie w 26 ust. dwoch, po katalogow ukonczeniu uzyskuje certyfikat podlug wzoru okreslonego w zalaczniku nr dwa do statutu. Szkola aranzuje i prowadzi szkolenia przede wszystkim na podstawie osobistych programow szkoleniowych - pod zlecenie a, takze na potrzeby urzedow administracji publicznej. 3. Szkola moze planowac i wiesc szkolenia razem z innymi jednostkami szkolacymi, w tym zagranicznymi. Przeprowadzenia stwierdzenia znajomosci jezyka obcego, zgodnie z oczekiwaniami okreslonymi za posrednictwem dyrektora, dokonuje Lingwistyczna Komisja Sprawdzajaca. Przedstawicieli Lingwistycznej Komisji Sprawdzajacej powoluje dyrektor. Jednostkom, ktore w konsekwencji sprawdzenia wykazaly sie znajomoscia jezyka obcego w poziomie sprawnym i srednio zaawansowanym. Szkola wydaje certyfikaty wedlug wzorow okreslonych stosownie w zalacznikach nr trzy i nr 4 az do statutu. III. PRAWA A, takze OBOWIAZKI SLUCHACZA SZKOLY 1-wsza. Sluchacz podejmuje obowiazki a, takze nabywa prawa plynace wraz z przyjecia w poczet sluchaczy z pierwszym dniem miesiaca, w ktorym rozpoczeto zajecia. 2. Dyrektor ma mozliwosc dopuscic w celu udzialu w calej zajeciach ludzie nie znajdujace sie sluchaczami, okreslajac warunki jak i rowniez zakres pierwotnego uczestnictwa przy zajeciach. W celu obowiazkow sluchacza nalezy: jednej. Uczestniczenie we wszystkich zajeciach objetych programem ksztalcenia jak i rowniez sumienne wykonywanie zadan zlecanych przez kierujacych zajecia. dwa. Odbywanie, przy terminach konkretnych przez dyrektora, stazy administracyjnych, w tym zagranicznych, jezeli spelnia wymogi na rzecz nich konkretne. 3. Rozszerzanie wlasnej inicjatywy w uzyskiwaniu wiedzy na temat zyciu spolecznym w panstwa i klopotach miedzynarodowych. trzy. Przestrzeganie regulaminow oraz uzywanie sie az do polecen porzadkowych dyrektora. piec. Poszanowanie mienia szkoly a, takze racjonalne wykorzystanie sprzetu i srodkow stawianych przez szkole do dyspozycji sluchaczy. szesc. Kulturalne zachowanie wobec pracownikow szkoly a, takze innych odbiorcow. Usprawiedliwienie nieobecnosci sluchacza pod zajeciach zachodzi w trybie przewidzianym dla usprawiedliwienia nieobecnosci w ciagu zycia, okreslonym po przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Uczen nie moze wykonywac zajec na temat charakterze zarobkowym. W szczegolnych przypadkach dyrektor moze uzyczyc zgody na zawarcie za sprawa sluchacza umowy wydawniczej badz innej przenoszacej majatkowe prawa autorskie. jednej. Podjecie lub kontynuowanie przez sluchacza atelier w innej niz szkola instytucji dydaktycznej moze nastapic tylko zbytnio zgoda dyrektora. 2. Sluchacze moga byc nagradzani przez dyrektora za specjalne osiagniecia jak rowniez za wykonana, poza swoimi obowiazkami, fuche na rzecz szkoly lub urzedu administracji ogolnej. 2. Nagrodami moga byc: pochwala pisemna, pochwala przed Prezesem Rady Ministrow, nagroda chlodna lub pieniezna. 3. Wzmianke o nagrodzie zamieszcza sie w aktach sluchacza. Sluchacz, za naruszenie obowiazkow sluchacza, naruszenie regulaminu lub polecenia porzadkowego, moze stac sie ukarany poprzez dyrektora kara porzadkowa. 1-wsza. Karami porzadkowymi sa: upomnienie i nagana. 2. Nie mozna ukarac sluchacza, jezeli uplynelo 14 dni od daty powziecia dane o przewinieniu lub 3 miesiace od chwili jego popelnienia. 3. Przed zastosowaniem kary sluchacz winien byc wysluchany. 4. Od momentu ukarania sluchaczowi przysluguje odwolanie do dyrektora, wnoszone w calej terminie czterech dni od czasu ukarania. Odwolanie rozpatruje dyrektor przy udziale Komisji Programowo-Dydaktycznej. 5. Wzmianke o ukaraniu zamieszcza sie w aktach sluchacza. Szef skresla sluchacza z ewidencje sluchaczy, wowczas gdy: 1. Nie zaakceptowac podjal czy tez zaprzestal uczeszczania na lekcje. 2. W sposob razacy uchybil godnosci sluchacza tub jego postepowanie godzi po dobre imie szkoly. 3. W calej dwoch sezonach trzymiesiecznych Komitet Programowo-Dydaktyczna, pod podstawie dokonanych w tych okresach sprawdzianow oraz krytyki prowadzacych lekcje, negatywnie ocenila prace sluchacza. 4. Jest skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo umyslne. 5. Zlozyl biurowe oswiadczenie na temat rezygnacji z ksztalcenia przy szkole. 6. Odmowil zlozenia zobowiazania, o ktorym wystapienie w art. 5 warg. 1 ustawy o KSAP. 7. Nie zaakceptowac spelnia konkretnych w odmiennych przepisach kryteriow przewidzianych gwoli urzednika sluzby cywilnej badz pracownika administracji publicznej. Szef moze skreslic sluchacza pochodzace z listy odbiorcow, jezeli: jednej. Dwukrotnie zdobyl nagane, szczegolnie z powodu nie zaakceptowac usprawiedliwionej nieobecnosci. 2. Opuscil z powodow usprawiedliwionych 20% zajec w czasie trzech miesiecy. 3. Nie zaakceptowac przystapil w terminie, az do co najmniej trzech sprawdzianow zaplanowanych programem nauczania. 4. Sposrod przyczyn nie usprawiedliwionych nie odbyl stazu administracyjnego, w tym zagranicznego, czy tez oceny ze stazu zaswiadczaja o niklej przydatnosci do sluzby ogolnej. Dyrektor przed podjeciem wyborow o skresleniu z okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. dwie wysluchuje wyjasnien sluchacza oraz zapoznaje sie z opinia wskazanych przez niego zatrudnionych szkoly i sluchaczy. Od momentu decyzji dyrektora o skresleniu z listy sluchaczy sluchaczowi przysluguje odwolanie do przewodniczacego Rady, wnoszone w okresie 14 dni od daty otrzymania woli. Sluchacz wydaje sie uprawniony do: 1. Uzywania z wyposazenia i sprzetu uczelni dla doskonalenia swoich umiejetnosci oraz poglebiania wiedzy, dzieki warunkach okreslonych przez dyrektora. 2. Ubiegania sie o odplatne zakwaterowanie w calej hotelu uczelni. 3. Zwrotu naleznosci przyslugujacych z tytulu podrozy sluzbowych na regulach okreslonych co do zasad ustalania oraz wysokosci naleznosci przyslugujacych pracownikom sposrod tytulu wycieczek sluzbowej, wydanych na bazie Kodeksu wykonywania zadan, w przypadku robienia zadan zleconych przez szkole poza jej siedziba. cztery. Wyboru obszaru przyszlej robocie, z zastrzezeniem przepisow ustawy o sluzbie cywilnej, sposrod stanowisk postawionych do dyspozycji absolwentow szkoly przez Prezesa Rady Ministrow w sekwencji okreslonej pierwszenstwem wynikajacym pochodzace z szeregowania. Sluchacze szkoly wybieraja ze swego grona reprezentacje, ktora prezentuje interesy i potrzeby odbiorcow wladzom szkoly. Sluchacze nie zaakceptowac moga na poparcie swych zadan podejmowac dzialan zaklocajacych funkcjonowanie szkoly. IV. SYMBOLE SZKOLY Szkola ma uprawnienie uzywania emblematu wedlug wzoru okreslonego po zalaczniku nr 5 do statutu. Szkola posiada sztandar w ksztalcie kwadratu otoczonego z kilku stron zlotymi fredzlami. Na portalu glownej, dzieki bialym tle umieszczony okazuje sie byc z lewej strony emblemat szkoly po kolorze granatowym, z boku emblematu napis zlotymi, obszernymi literami "Krajowa Szkola Administracji Publicznej", ulozony pojedynczymi wyrazami jeden pod drugim, obok dolu nadruk zlotymi, obszernymi literami "Warszawa". Na stronie odwrotnej, na czerwonym tle posrodku srebrne znak wyrozniajacy Panstwa ze zlota korona, zlotymi pazurami oraz gorna czescia dzioba, nad godlem polkoliscie umieszczony napis zlotymi, duzymi literami "Rzeczpospolita", przy godlem polkoliscie umieszczony nadruk zlotymi, wielkimi literami "Polska" (polkola naglowka stanowia przeciwlegle fragmenty okregu), po obu stronach godla - zlociste, duze kropki. Organizacja uczelni dostosowana wydaje sie do aplikacyjnego programu edukowania i moze ulegac udoskonaleniom stosownie az do rozwijanej funkcjonowania. W organizacji organizacyjnej uczelni wystepuja tworzone i znoszone przez dyrektora osrodki, dzialy, sekcje jak i rowniez biura w ramach, ktorych maja mozliwosc dzialac odmienne komorki organizacyjne. Osrodki, dzialy i sekcje prowadza inicjatywa bezposrednio powiazana z wcielaniem w zycie statutowych zadan szkoly. Biura sa jednostkami obslugi uczelni, jej sluchaczy i podwladnych. Dyrektor byc moze tworzyc i znosic swoje stanowiska robocie, zespoly zadaniowe oraz pozostale komorki organizacyjne, jezeli wymagaja tego potrzeby szkoly. Szkola sluzy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowujac kadry na rzecz sluzby ogolnej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne zbyt powierzone wykladzinom sprawy. Sluzace do zakresu operowania szkoly wypada w szczegolnosci: - ksztalcenie pretendentow na posady wyzszych urzednikow administracji publicznej, - opracowywanie programow a takze organizowanie szkolen dla administracji publicznej, szczegolnie przewidzianych w celu sluzby cywilnej, - wspoldzialanie z zarzadzajacymi strona publiczna, wraz ze szkolami wyzszymi oraz pozostalymi instytucjami, jak i rowniez organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Szkola moze przeprowadzac kontrola poziomu powiazania wybranych obcych jezykow pracownikow administracji publicznej oraz osob pelniacych funkcje publiczne.


opis weekendu po angielsku z tlumaczeniem
stolice azji gra
rodzaje zobowiazan
wladza i spoleczenstwo w prl karta pracy odpowiedzi chomikuj
roznorodnosc bezkregowcow chomikuj
testy z prawa pracy z odpowiedziami